Prohlášení ČSNS k migrační krizi

Považujeme přijímání, integraci a inkluzi statisíců migrantů z jiných kulturních okruhů za zničující pro samotnou existenci evropských národů. ČSNS si je vědoma, že tento problém lze řešit ve spolupráci s ostaními evropskými státy, ovšem pouze pokud bude za problém považována migrace samotná a nikoliv způsob přerozdělování ilegálních migrantů. Pokud by evropská spolupráce k řešení nevedla, podporujeme samostatné kroky k ochraně našich státních hranic po vzoru Maďarska.

Zaráží nás etnomasochistický postoj současné německé administrativy, která neblaze ovlivňuje postoje zemí, které jsou na německé ekonomice závislé, včetně té naší. Oceňujeme správnou a střízlivou politiku Maďarska a dalších zemí V4.

Základy tradiční Evropy tkví v humanitě, svobodě a vlastenectví. Tyto hodnoty jsou prodchnuty vysokými etickými a estetickými hledisky, které nejsou komplementární s hodnotovými soubory tzv. alogenních etnik přicházejících z Blízkého východu a severní Afriky.

Jsme proti tomu, aby bylo domácí obyvatelstvo nahrazováno neevropskými etniky. Naší povinností je posilovat hodnoty, které umožňují růst hospodářský (který je ve všech sdělovacích prostředcích zdůrazňován), ale i růst našich ideálů. Hodnoty, na kterých jsou evropské státy vystavěny jsou různými kryptopolitickými a politickými skupinami dehonestovány a zesměšňovány jako rezidua včerejška, která nemají v globalizovaném světě bez charakteru, chuti a barvy místo. Skupiny, jež ventilují takováto destruktivní stanoviska chápeme jako nebezpečné a vlastizrádné.

Část tzv. intelektuálních elit prosazuje neomezené přijímání migrantů. Jsme hluboce z jejich zcestného postoje zklamáni, neboť jejich vize se opírají o prázdný a hyperabstraktní lidskoprávní univerzalismus. Tento postoj však ve svých konsekvencích škodí jak domácímu obyvatelstvu, tak migrantům. Čas postupně ukazuje, jak utopický a nereálný jejich konstruktivismus je.

ČSNS je stranou vlasteneckou a sociální. Vždy budeme stát na stráži obrany našich národních zájmů, a rovněž budeme podporovat suverenitu a nezávislost ostatních evropských států.

ČSNS akceptuje pouze přijímání cizích státních příslušníků ad hoc a na základě prokázaného politického a náboženského pronásledování. Ekonomičtí migranti z řad mladých mužů nejsou pro ČSNS v Česku a Evropě vítaní. Tím více, že všichni migranti, kteří překročí naše hranice, je překračují nelegálně, protože nepřicházejí ze země, ve které by byli ohroženi.

Jedinou cestou jak napravit současný stav je urychlená deportace všech ekonomických migrantů a nastavení té nejpřísnější imigrační politiky v evropských státech. Schengen se rovněž ukázal jako dysfunkční projekt – je třeba obnovit hraniční kontroly a ochranu státní hranice.

Naše heslo zní: Identita, suverenita a svoboda!

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru