Národně sociální idea a vize

Bez nosné ideje jako páteře, na níž se zavěšují zásady, není politiky ve prospěch lidu a národa. ČSNS se jako druhá nejstarší politická strana, jediná trvale nesoucí odkaz zakladatelů v pevném spojenectví s vědomým a tvůrčím lidem, hlásí k národně sociální ideji v následujícím aktuálním znění:

Ideou národně sociální je idea národní svornosti, nedělitelné lidské důstojnosti, ochrany míru, přírody a mravních a kulturních hodnot. Je to idea zdrojové, sociální a ekonomické stability. Je to idea osobní odpovědnosti každého Čecha za poctivé budování a obranu své vlasti ke společnému, a tak i k jeho osobnímu a rodinnému prospěchu. Řiďme se touto ideou ve prospěch celého našeho národa.

Na její podporu se my národní sociálové, vědomi si pevných kořenů tisícileté národní identity a mnohatisícileté historie Slovanů hlásíme k obecným mravním zásadám, k lidské sounáležitosti a k usilovné soutěživé spolupráci při trvalém budování a obraně naší vlasti s následující vizí:

Český národ žijící na historickém území Koruny české, vědom si silných okamžiků národních dějin a vůle učit se z dějinných chyb, je národem státotvorným a pevnou součástí světa míru, spravedlnosti a úcty k společné odpovědnosti za naši planetu Zemi. Český národ účinně brání snahám o ničení přírody a všech kulturních a mravních hodnot lidstva a jako takový se podílí na jejich národní i globální ochraně. Český národ deklaruje svoji vůli být dobrým hostitelem mírových, humanitárních a diplomatických struktur, jež společným jednáním preventivně působí proti všem formám mezinárodních konfliktů a nepřátelství. Český národ přijímá úkol být příkladem ostatním národům a státům ve všech ohledech společenského a ekonomického života a usiluje o všestrannou spravedlivou spolupráci s ostatními národy a státy. Český národ nepřipustí, aby se nad něj kdokoli vyvyšoval ani aby se on sám před kýmkoli ponižoval, současně se nad nikoho nevyvyšuje a nikoho neponižuje.

Každý Čech má svobodnou volbu přijmout národně sociální ideu za svou a nadále se jí ve svém životě řídit společně s duchem národně sociální vize. My, národní sociálové, jsme ji přijali svobodně a vědomě z vlastní vůle a nikomu ji nebudeme vnucovat. Za své nezadatelné právo však považujeme národně sociální ideu šířit jako informaci a vysvětlovat ji každému, kdo o to projeví zájem. Tak činíme na základě poznání, že všechny potřebné vědomosti se jako společenský a národní tmel projeví teprve tehdy, jsou-li sdíleny napříč celým národem bez ohledu na odbornost, sociální pozici, náboženství, či národnost.

V Praze dne 28. října roku 2018, ČSNS

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru