Jaroslav Štrajt

Pocházím z našeho kraje a většinu svého života jsem se zabýval bezpečností ať už jako zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo později v soukromých bezpečnostních firmách ve funkcích ředitele nebo obchodního manažera.

V manažerské oblasti mám zkušenosti především s činnostmi spojenými s řízením obchodních aktivit v regionu (zejména Moravy), vedení podřízených pracovišť, jejich kontrolou a logistikou.


Mé priority pro Zlínský kraj

 • V hromadné dopravě Zlínského kraje zefektivnit provoz systému KORIS (kompletní řídící, informační a odbavovací systém), do kterého byly vloženy nemalé finanční prostředky a dosud nepracuje na požadované úrovni.
 • Provedení zásadní změny v oblasti přerozdělování finančních prostředků do státních zdravotnických zařízení a zavést aktivní kontrolu jejich využívání.
 • Zvýšit finanční prostředky pro rozvoj menších měst a obcí na okrajových lokalitách území Zlínského kraje. Potřeba je zejména dopravní propojení severu s jihem a investice do tvorby pracovních míst. Nezaměstnanost v těchto oblastech je druhá nejvyšší v ČR a to je alarmující.
 • Výrazně zlepšit činnost v oblasti získávání dotačních titulů, a zejména pak jejich využívání. Současný stav v této oblasti je na neprominutelně povrchní úrovni.

Volební program pro Zlínský kraj 2016

1. BEZPEČNOST

 • Co nám budou platné moderní regionální vlaky, když se v nich budeme bát jezdit. Proto v žádném případě nechceme, aby na území kraje byla zřizována specializovaná zařízení pro migranty. Náš kraj je poměrně hustě osídlený a každé takové zařízení, vzhledem k současným lidskoprávním zákonům omezujícím náležitou a detailní kontrolu aktivit migrantů, by bylo bezpečnostním rizikem.
 • Je třeba předcházet takovým situacím, která se stala ve Vrběticích. Sklady vojenského materiálu a munice pouze v gesci státem kontrolovaných institucí a ne soukromých firem. Při eventuální nenadálé situaci okamžité informování starostů orgány kraje. Vypracovat přesný plán, kdo a jak má zasahovat v určité nenadálé bezpečnost obyvatel ohrožující situaci. To umožní razantněji likvidovat následky.
 • Budeme usilovat o prosazení zákona, který by nařizoval lékařům, aby informovali státní a zastupitelské orgány (policii, starosty) o zhoršení zdravotního stavu pacientů, legálních držitelů zbraní, aby se nestalo v budoucnosti to, co v Uherském Brodě.
 • Ve velkých městských aglomeracích posilovat viditelnou přítomnost policejních složek. Je třeba se snažit o to, aby Policie a Městská policie byla zbavena zatěžujícího „papírování“, a měla tudíž větší prostor pro ochranu obyvatel. Aby se naplnilo heslo Pomáhat a chránit.

2. DOPRAVA

 • Je třeba dobudovat napojení krajského města Zlín na dálniční síť. Není možné, aby cesta např. z Kroměříže do Otrokovic po dálnici trvala chvilku a potom se motorista ploužil neustále ucpanou komunikací do centra krajského města půl hodiny. Je třeba dobudovat alternativní napojení centra Zlína s dálniční sítí. Pokračovat ve výstavbě dálnice do Uherského Hradiště a dále k hranicím kraje jakož i dobudování rychlostní komunikace R49. Dokončit obchvat Otrokovic a vybudování obchvatů dalších měst a obcí kraje (Valašské Meziříčí atd.).
 • V oblasti železniční dopravy modernizovat regionální tratě tak, aby bylo centrum kraje dostupné typem S Bahn, tak jak to známe z německých měst. Lidé z Vizovicka, Otrokovicka atd. by mohli jezdit za prací pohodlnými vlaky, a ulehčit tak silniční dopravě.

3. ŠKOLSTVÍ

 • Všechny politické strany zastoupené v koalici NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI jsou zásadně proti inkluzi, tak jak ji školám a rodičům ordinuje ministryně školství za ČSSD na popud EU.
 • Jsme zásadně proti boření osvědčených metod ve vzdělávání, tak jak nás je učil už učitel národů, náš krajan Jan Amos Komenský. Místo přijímání migrantů je třeba se věnovat prorodinné politice. Motivovat naše mladé občany k zakládání rodin a podporovat úzkou spolupráci školy a rodiny. Zásadně nerušit mateřské školy, základní školy v obcích a střední školy ve městech. Absence škol ničí samostatnost a soudržnost obcí a malých měst.
  Na školy navazuje praxe. Proto je nutné motivovat absolventy škol a odborných učilišť aby zůstávali v kraji podporou podnikání. Proto jsme proti elektronické evidenci tržeb, která způsobí prořídnutí malých provozoven, kde by lidé našli práci.

4. ZDRAVOTNICTVÍ

Zásadně nebudeme rušit krajské nemocnice. Je nutné zachovat i zdravotnická střediska ve střediskových obcích. Koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI bude prosazovat, aby peníze ze státního rozpočtu alespoň na krajské úrovni nebyly vyplýtvávány na ty, kteří do sociálních a zdravotních systémů ničím nepřispívali. Naopak chceme krajské nemocnice modernizovat a finančními pobídkami motivovat zdravotnický personál včetně lékařů a sester k tomu, aby neodcházeli za prací jinam.

5. SENIOŘI

Nejenom sociální péče a její zdokonalování je důležitá pro naše seniory. Koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI se chce vrátit k takovým maličkostem, které i v detailech usnadňovaly život lidem pracujícím celý život. Do dopravních prostředků znovu viditelně umístit nápisy „UVOLNĚTE MÍSTO STARŠÍM“, jakož i těhotným ženám. Navrhujeme to jako povinnost provozovatele dopravního prostředku. Pokud ve svém prostředku takový nápis neumístí, bude s ním zahájeno řízení. Buďto náprava, nebo pokuta.
Jinak samozřejmě podporujeme zřizování menších pohodlných domovů pro seniory budovaných z krajských peněz a mobilní pečovatele, kteří dojíždějí za seniory do jejich domovů.

6. VODA

Je potřeba hledět do, bohužel už i, blízké budoucnosti. Je třeba chránit vodní zdroje. Nikdy nemělo být umožněno zahraničním investorům vlastnit přírodní bohatství včetně, a to hlavně i, manipulace s vodním hospodářstvím a pitnou vodou pro obyvatelstvo. Bohužel pod tímto přímo vlastizrádným činem jsou podepsány ty velké strany, které zde vládly v devadesátých letech. Budeme hledat všechny cesty, jak navrátit přírodní bohatství do rukou měst a obcí, aby nedocházelo k přesunům finančních prostředků z vodního hospodářství do kapes zahraničních akcionářů. Všechny prostředky musí být vynakládány na obnovu všech komponentů hospodaření s vodou.

7. EKOLOGIE

Tento bod souvisí s předcházejícím. Zamezíme ničení přírody exhalacemi, které mají v podstatě i neblahý vliv na zdroje pitné vody. Jedná se o podniky, které znehodnocují okolní krajinu. Viz Valašské Meziříčí. Majitelé takovýchto podniků musí určité finanční prostředky distribuovat do zlepšování vlivu, jaký má jejich podnik na okolní přírodu a obyvatele.
Náš ekologický program je prost vší ideologie. Jde nám o zdraví našich obyvatel, čistotu lesů, vodních toků a vůbec přívětivé místo pro život občanů.

8. KULTURA

Podporujeme rozvoj národních a regionálních tradic v lidové hudbě, slovesném a výtvarném umění. Jsme zastánci tvorby pozitivních filmů pro děti, aby byly motivovány k rodinným hodnotám, osobnímu rozvoji a vztahu k vlasti. Z krajských prostředků podpoříme další rozvoj zlínských filmových ateliérů kvalitních filmů pro nejmenší. Podporujeme též amatérská sdružení milovníků tzv. klasické hudby, ať už to jsou četné sbory a orchestry, jakož i originální tvorbu krajských autorů, kteří zasáhli do vývoje české folkové a rockové hudby (Vlasta Redl, Fleret, Argema atd.) Krajský veřejnoprávní rozhlas ČRo by měl v první řadě vysílat české autory.

9. PODNIKÁNÍ

Nechceme populisticky slibovat, co není možné. Je zde tržní hospodářství, a proto kraj nemůže zasahovat do úmyslu podnikatelů a živnostníků, jak naloží se svým podnikem. Budování industriálních zón mělo někdy ten výsledek, že peníze přešly do kapes investorů a nechceme spekulovat, do jakých dalších kapes krajských mocipánů plynuly. A dnes zejí prázdnotou. I když ve Zlínském kraji to není tak markantní jako třeba v kraji Ústeckém, kde Bohuslav Sobotka s pompou před rokem otevíral „vědeckou“ industriální zónu a dnes všechny finanční prostředky daňových poplatníků přišly vniveč, někdo inkasoval peníze a zóna zkrachovala.

Můžeme si jenom přát, aby finanční úřady nehonily jenom  tzv. malé ryby, můžeme si přát, aby nebyla zavedena elektronická evidence tržeb. Nejlepší podporou podnikání je nechat podnikatele podnikat a tzv. je „nebuzerovat“. Když budou šikovní, tak časem naberou pracovníky a zlepší zaměstnanost v kraji. Když budeme vše regulovat, vše usne bez užitku. Regulovat NE, ale kontrolovat ANO. Čili nechat podnikatele podnikat v souladu se zákony, které musí být ovšem přívětivé.

Naše čtyřkoalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči
 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Jaroslav Štrajt

Jaroslav Štrajt

58 let,  BEZPP

Rožnov pod Radhoštěm

Michal Vlček

Michal Vlček

51 let,  BEZPP

Pohořelice u Zlína

Adam Brim

Adam Brim

23 let,  BEZPP

Uherské Hradiště

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. František Červený

70 let,  ČSNS2005

Zlín

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Kusáková

22 let,  BEZPP

Kroměříž

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Jaroslav Hráček

52 let,  BEZPP

Kunovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jitka Krajči

45 let,  BEZPP

Uherský Brod

Obrázek člena nebyl nalezen

Radka Talašová

45 let,  BEZPP

Zlín

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Solařová

50 let,  BEZPP

Holešov

Obrázek člena nebyl nalezen

Tereza Krátká

27 let,  BEZPP

Bílovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Štěpán Forgáč

67 let,  BEZPP

Zlín

Obrázek člena nebyl nalezen

Zuzana Polášková

26 let,  BEZPP

Staré Město

Obrázek člena nebyl nalezen

Vlasta Hráčková

48 let,  BEZPP

Kunovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Němcová

48 let,  BEZPP

Rožnov pod Radhoštěm

Obrázek člena nebyl nalezen

Jan Kadlec

37 let,  BEZPP

Vsetín

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimíra Světelská

43 let,  BEZPP

Ratiboř

Obrázek člena nebyl nalezen

Irena Brimová

49 let,  BEZPP

Uherské Hradiště

Obrázek člena nebyl nalezen

Richard Vlček

25 let,  BEZPP

Kelč

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Ševečková

66 let,  BEZPP

Valašské Meziříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Sabina Baďurová

21 let,  BEZPP

Zlín

Obrázek člena nebyl nalezen

Eva Moravčíková

52 let,  BEZPP

Uherské Hradiště

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Mikulášková

39 let,  BEZPP

Kudlovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Magdaléna Drápalová

29 let,  BEZPP

Vsetín

Obrázek člena nebyl nalezen

Bedřich Hanke

47 let,  BEZPP

Hulín

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Sachrová

45 let,  BEZPP

Vsetín

Obrázek člena nebyl nalezen

Ilona Olšáková

38 let,  BEZPP

Staré Město

Obrázek člena nebyl nalezen

Radoslava Kovářová

45 let,  BEZPP

Hostišová

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Vajdová

46 let,  BEZPP

Žeranovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Garguláková

46 let,  BEZPP

Troubky - Zdislavice

Obrázek člena nebyl nalezen

David Ruban

38 let,  BEZPP

Staré Město

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Štefunková

52 let,  BEZPP

Valašské Meziříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Radka Blahová

33 let,  BEZPP

Kněžpole

Obrázek člena nebyl nalezen

Olga Hrachovská

27 let,  BEZPP

Nedakonice

Obrázek člena nebyl nalezen

Barbora Klímková

42 let,  BEZPP

Vsetín

Obrázek člena nebyl nalezen

Kamila Obdržálková

28 let,  BEZPP

Buchlovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimíra Křepelková

59 let,  BEZPP

Rožnov pod Radhoštěm

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru