Mgr. Václav Makalouš

Jsem narozen v Hradci Králové a žiji po většinu mého života v našem krásném kraji. Vzdělání mám vysokoškolské, a to v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Pracovní zkušenosti jsem nabyl jak ve státní správě, tak v soukromé sféře. Z toho důvodu se domnívám, že se dokážu na různou problematiku podívat z více úhlů pohledu. Mé osobní motto je, mimo jiné, že největším učitelem života je právě život sám a také to, jaké lidi Vám přivede do cesty. Jsem velmi potěšen, že jedním z těchto lidí byl právě pan Petr Hannig ze Strany Zdravého Rozumu, jehož názory na současný stav Světa, vztahů a společnosti z velké části sdílím. Je pro mě ctí, jako člověku bez politické příslušnosti, přijmout kandidaturu za koaliční projekt „Ne Ilegální Imigraci – Peníze Raději Pro Naše Lidi“.

Zásady, stanoviska a priority, které budu pro stejně smýšlející občany hájit:

 1. Bezpečnost občanů v našem kraji a dodržování mezinárodní úmluvy Dublin II týkající se azylové politiky EU. Ne Ilegální Imigraci!
 2. Rovné příležitosti pro všechny a odmítání jakékoliv diskriminace na úkor ostatních skupin společnosti. Rovnost je základem pro snížení sociálního napětí ve společnosti!
 3. Sociální systém a jeho dávky ať slouží pouze lidem, kteří to skutečně potřebují! Peníze Raději Pro Naše Lidi!
 4. Prosazovat českou klasickou školu. Řešit tristní situaci s nedostatkem školek a škol. Dále ještě smutnější fakt nezájmu naší vlády, kolik dětí nemá ve škole na oběd.
 5. Podporovat nejenom školství s technickým zaměřením, ale také školy, které neprodukují pouze zaměstnance, ale takové lidi, kteří budou pracovní místa vytvářet. 
 6. Konec podpory neziskových organizací na projektech, které našim občanům nic nepřinášejí.
 7. Podpora zdravotnictví a zdravotní dostupnosti a péče v kraji.
 8. Podpora sociálního bydlení pro pracující občany. Zkvalitnění života seniorů a handicapovaných spoluobčanů.
 9. Podpora složek záchranného systému. Hasiči, policie, zdravotníci.
 10. Průhledné financování všech projektů včetně sportu, kde má kraj finanční spoluúčast.
 11. Dobrá infrastruktura a dopravní obslužnost je základem pro širší rozvoj našeho kraje. To přináší nové příležitosti v řadě oblastí jako např. cestovní ruch, pracovní příležitosti, investice a přeshraniční spolupráce. Proč se nestát atraktivní tepnou mezi severem a jihem a východem a západem!?
 12. Kromě čerpání evropských a národních dotací se zaměřit hlavně na příliv domácích zahraničních investic. To vytvoří nové příležitosti nejenom pro královehradecké podnikatele, ale zejména pro pracovní trh.
 13. Větší a transparentnější komunikace mezi krajem a občany o projektech, záměrech a potřebách lidí.

Volby jsou jediná možnost, jak můžeme něco společně změnit!

Rozhovor Mgr. Václava Makalouše na Českem rozhlase

Proč by měli lidé volit Vaši stranu, hnutí nebo koalici?

V zájmu obyvatel Královéhradeckého kraje se domluvily 4 politické subjekty, na základě čehož vznikla koalice NE ILEGÁLNÍ MIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI. Já jsem byl vyslán do koaličního projektu Stranou zdravého rozumu, nebo-li Rozumnými, jak zní oficiální zkratka této strany a tedy podle hodnot zdravého rozumu se v případě zvolení dokážeme domluvit v krajské koalici se subjekty, které chtějí pro obyvatele Královéhradeckého kraje to nejlepší. Prioritně nám jde o bezpečnost našich občanů a to v souvislosti s útoky, které se odehrály nedávno v západní Evropě. Proto trváme na dodržování mezinárodní úmluvy Dublin II, která se týká azylové politiky EU. Bezpečnost spojujeme se zdravým rozvojem společnosti v našem kraji.

Pokud vyhrajete volby, co uděláte ve vedení kraje jako první?

V první řadě se domluvíme s dalšími subjekty na řešení problémů, které tíží obyvatele kraje. Mezi tyto problémy patří dopravní infrastruktura, oblast zdravotnictví spojená s odpovídající péčí pro obyvatele, v sociální sféře se zaměříme na seniory a ZTP s cílem zkvalitnění jejich života. Chceme pomoci oblastem, které trápí nedostatek vody.

Kdo je pro Vás nejpřijatelnější koaliční partner?

V případě úspěchu budeme spolupracovat s těmi subjekty, které mají podobné hodnoty jako my. To znamená, klademe důraz na bezpečnostní politiku spojenou s ochranou našich občanů. Zamezení ilegální imigraci. Říkáme "ne" dalším ekonomickým migrantům, kteří nechtějí respektovat naše zákony. A dále nám záleží na tom, aby nemizely z našich sociálních systémů peníze pro lidi, kteří do nich nepřispívali. Důchody se musí přiblížit těm, které jsou obvyklé na západ od našich hranic.

Jak byste řešili dopravní situaci v Královéhradeckém kraji?

Všichni víme, že dobrá infrastruktura je základem pro širší rozvoj našeho kraje. Jsme pro urychlení výstavby D11 a D35. Klademe důraz na zkvalitnění silnic na komunální úrovni. Kvalitní dopravní infrastruktura přináší nové příležitosti v řadě oblastí jako např. cestovní ruch, pracovní příležitosti, investice a přeshraniční spolupráce. Můžeme se stát atraktivní tepnou mezi severem a jihem a východem a západem.

Jak byste zabezpečili lékařskou péči (dostupnost zdravotní péče) v malých obcích regionu?

Lékařská dostupnost je jednou z hlavních priorit našeho programu pro kraj. Proto musíme chránit peníze ze sociálních systémů a zdravotního pojištění především pro naše lidi. V každé okresní nemocnici chceme funkční chirurgii a internu. V méně zalidněných oblastech našeho kraje chceme vytvořit spádové obce se zdravotní péčí. A celkově chceme podporovat dotacemi uchování zdravotní dostupnosti pro naše lidi.

Jaké by bylo Vaše řešení situace Oblastní nemocnice Náchod?

Náchodská nemocnice potřebuje nutně zásadní opravy. Kvůli průtahu s tendrem rekonstrukce vázne. Pokud se nepovede ani v září rozhodnout o vítězi, bude nutné do vedení kraje zvolit nové odborníky, kterými naše koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI disponuje. Ale přál bych si, aby tendr došel ke zdárnému konci, neboť jde v tomto případě v prvé řadě o naše občany, aby jim byla zajištěna základní péče.

Naše kandidátka má číslo 67. Přijďte 7. nebo 8. října k volbám.

Volební program pro Královéhradecký kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Krajské volby 2016

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Mgr. Václav Makalouš

Mgr. Václav Makalouš

38 let,  BEZPP

Lhota pod Libčany

Petr Hornig

Petr Hornig

59 let,  BEZPP

Mladějov

Renata Hodovalová

Renata Hodovalová

47 let,  Rozumní

Náchod

Jaroslav Petrus

Jaroslav Petrus

69 let,  BEZPP

Zámostí - Blata

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Zdenka Sedláčková, CSc.

57 let,  BEZPP

Solnice

Ing. Ivan Pešout

Ing. Ivan Pešout

64 let,  BEZPP

Chlumec nad Cidlinou

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Petr Tuček

48 let,  BEZPP

Červený Kostelec

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Melicharová

52 let,  BEZPP

Mladějov

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Vasil Chymčák

60 let,  BEZPP

Hradec Králové

Obrázek člena nebyl nalezen

Stanislav Pajkrt

60 let,  BEZPP

Sobotka

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Brixová

47 let,  BEZPP

Libuň

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Radomír Vojtíšek

56 let,  BEZPP

Jaroměř

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Ungrád

53 let,  BEZPP

Liberk

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Gronová

62 let,  BEZPP

Rychnov nad Kněžnou

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslav Kočka

57 let,  BEZPP

Trutnov

Obrázek člena nebyl nalezen

Ilona Hanušová

57 let,  BEZPP

Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jitka Sedláčková

44 let,  BEZPP

Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jan Drusan

28 let,  BEZPP

Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Miroslav Voda

71 let,  BEZPP

Samšina

Obrázek člena nebyl nalezen

Petr Bryscejn

29 let,  BEZPP

Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Ota Laušman

44 let,  BEZPP

Miletín

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Slavíková

61 let,  BEZPP

Kopidlno

Obrázek člena nebyl nalezen

Miloš Kuželka

52 let,  BEZPP

Dřevěnice

Obrázek člena nebyl nalezen

David Pittner

41 let,  BEZPP

Dřevěnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jarmila Ághová

47 let,  BEZPP

Lázně Bělohrad

Obrázek člena nebyl nalezen

Ivana Kobosová

38 let,  BEZPP

Vrchlabí

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Brendlová

53 let,  BEZPP

Nová Paka

Obrázek člena nebyl nalezen

Václav Oupic

54 let,  BEZPP

Hradec Králové

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Hejdová

55 let,  BEZPP

Nový Bydžov

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Přibylová

66 let,  BEZPP

Libáň

Obrázek člena nebyl nalezen

Danuše Veselá

58 let,  BEZPP

Rokytnice v Orlických horách

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavlína Macáková

51 let,  BEZPP

Nový Bydžov

Obrázek člena nebyl nalezen

Věra Váňová

67 let,  BEZPP

Nový Bydžov

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavlína Tauchmanová

24 let,  BEZPP

Hostinné

Obrázek člena nebyl nalezen

Radka Zelinková

42 let,  BEZPP

Vrchlabí

Obrázek člena nebyl nalezen

Iva Plachetková

71 let,  Rozumní

Dvůr Králové nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Hnízdo

50 let,  BEZPP

Cholenice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Drašnarová

59 let,  BEZPP

Třebechovice pod Orebem

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Buchartová

42 let,  BEZPP

Sobotka

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Nečasová

46 let,  BEZPP

Hradec Králové

Obrázek člena nebyl nalezen

Milena Vyšehradová

51 let,  BEZPP

Týniště nad Orlicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Boudníková

42 let,  BEZPP

Chotěvice

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Rozhonová

47 let,  BEZPP

Libošovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Křížová

37 let,  BEZPP

Skuhrov nad Bělou

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Martincová

49 let,  BEZPP

Náchod

Obrázek člena nebyl nalezen

Zuzana Sedralová

34 let,  BEZPP

Trutnov

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Kotyzová

42 let,  BEZPP

Rychnov nad Kněžnou

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Daniš

63 let,  BEZPP

Železnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Karlubíková

45 let,  BEZPP

Velké Poříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Stanislav Stadlmajer

47 let,  BEZPP

Smirady

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru