Michal Ševčík

Mgr. Michal Ševčík, LL.M. - místopředseda ČSNS. Pracuje jako manažer pro odborné vzdělávání a externě jako vysokoškolský učitel. Zabývá se programatikou českého národního socialismu a historií českého dělnického hnutí. Je předsedou spolku Helianthus – Institutu pro kulturu a vzdělávání. Je členem zastupitelstva městské části Brno-sever, jejího kontrolního výboru a komise sociálních věcí a zdravotnictví. Je autorem odborných statí v oblastech politologie a sociální pedagogiky, zabývá se také platónskou a českou realistickou filozofií. Přispívá do časopisu !Argument. Je aktivním členem Stráže přírody SCHKO Moravský kras.

Od roku 2001 aktivně pomáhal při realizaci předvolební kampaně v našem kraji tehdejšímu vedení České strany národně sociální do parlamentních voleb 2002. V letech 2003-2004 aktivně pracoval na kampani proti vstupu do EU již jako člen ČSNS, totéž se týkalo kampaně před volbami do Evropského parlamentu v rámci Národní koalice téhož roku. Je činný takřka 20 let jako kritik Evropské unie, snah o přepisování historie a zavádění nových genderových identit. Členem strany je s přestávkami od roku 2004.

Volební prohlášení ČSNS v rámci koalice STAČILO! pro Jihomoravský kraj v roce 2024

Naše programové prohlášení k účasti v koalici STAČILO! pro Jihomoravský kraj ve volbách 2024

Česká strana národně sociální a koalice Stačilo! se zavazují k aktivnímu a odpovědnému přístupu k řešení problémů ve zdravotnictví, školství a dopravě v Jihomoravském kraji. Naše opatření jsou navržena tak, aby přinesla konkrétní a hmatatelné výsledky a zajistila spravedlivý a rovný přístup ke zdravotní péči, vzdělání a službám. Společně můžeme dosáhnout změny!

Zdraví obyvatel Jihomoravského kraje je naší prioritou. Naše opatření zahrnují:

 1. Veřejná kontrola zdravotnictví
 • Maximální veřejná ochrana zdravotnictví: budeme usilovat o to, aby zdravotnictví zůstalo pod kontrolou státu a samospráv. Zdravotnická zařízení musí být dostupná všem občanům bez ohledu na jejich ekonomickou situaci.
 • Vznik jedné státní zdravotní pojišťovny: ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví budeme usilovat o vznik jedné státní zdravotní pojišťovny. Tento krok zajistí spravedlivé a rovné financování zdravotní péče pro všechny občany a zvýší efektivitu a transparentnost systému zdravotního pojištění.
 1. Dostupnost zdravotní péče
 • Rozšíření kapacit zdravotnických zařízení: rozšíříme kapacity zdravotnických zařízení, zejména v menších městech a obcích, aby měli obyvatelé přístup k lékařské péči bez dlouhého čekání a nutnosti cestovat do velkých měst. Namísto nákupu předražených stíhaček je nutné priority státního rozpočtu směřovat právě sem!
 • Podpora zdravotnického personálu: zajistíme lepší pracovní podmínky a odměňování pro lékaře a zdravotní sestry, abychom přilákali a udrželi kvalitní zdravotnický personál v kraji. Naše sestry a lékaře chceme udržet v našem kraji!
 1. Modernizace zdravotnických zařízení
 • Investice do modernizace a vybavení: investujeme do modernizace a vybavení nemocnic a klinik, aby mohly poskytovat špičkovou péči a využívat nejnovější medicínské technologie. Je nutné zcela nově vypracovat financování českého zdravotnictví a ve spolupráci s ostatními kraji vyvíjet tlak na Ministerstvo zdravotnictví.
 1. Prevence a osvěta
 • Podpora preventivních programů: podpoříme preventivní programy zaměřené na zdravý životní styl a prevenci nemocí, které pomohou snížit výskyt chronických onemocnění a zlepšit celkovou zdravotní situaci obyvatel. Budeme bojovat s novými formami závislostí a alkoholismem a nabídneme pracovní terapii pro narkomany a alkoholiky.
 1. Sociální spravedlnost a rovnost
 • Bezplatná zdravotní péče: prosazujeme, aby základní zdravotní péče byla bezplatná pro všechny občany. Zdravotnictví musí být dostupné bez ohledu na příjmovou situaci jednotlivce.
 • Podpora pro seniory a znevýhodněné skupiny: zajistíme speciální programy a podporu pro seniory, osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné skupiny, aby měli přístup k potřebné zdravotní péči a sociálním službám.
 1. Legislativní podpora
 • Legislativní úpravy: prosadíme legislativní změny, které podpoří veřejné vlastnictví zdravotnických zařízení a zajistí stabilní a dlouhodobé financování zdravotní péče z veřejných zdrojů.

Školství: Podpora technického vzdělávání a návrat meritokratických principů. Jihomoravský kraj, jako technologický a inovační hub České republiky, potřebuje kvalitní technicky vzdělané odborníky.

Naším cílem je:

 1. Preference technického školství
 • Podporujeme technické školy a odborné vzdělávání, které připravuje studenty na praktické a reálné požadavky trhu práce. Zajistíme lepší f inancování a modernizaci vybavení škol.

      2. Boj proti zevšeobecňování technických oborů

 • Budeme prosazovat specializované a cílené programy vzdělávání, které se zaměří na konkrétní technické disciplíny, místo obecného přístupu k technickým oborům.

      3. Odstraňování inkluze ze vzdělávání

 • Inkluze trvale poškozuje kvalitu absolventů. Prosazujeme návrat k meritokratickým principům, které zajistí, že každý student bude hodnocen na základě svých schopností a úsilí, nikoli na základě inkluzivních kritérií.

      4. Duální vzdělávání

 • Budeme zvažovat a implementovat prvky duálního vzdělávání. Zodpovědnost kapitálu za vzdělávání expertů bude jednou z podmínek působení nadnárodních firem v Jihomoravském kraji. To znamená, že f irmy budou aktivně zapojeny do vzdělávacího procesu prostřednictvím stáží, odborných praxí a přímého f inancování vzdělávacích programů.

Doprava: Česká strana národně sociální v rámci koalice Stačilo! se zavazuje k aktivnímu a odpovědnému přístupu k řešení dopravních problémů v Jihomoravském kraji.

 1. Dostavba a modernizace dálnic
 • Dálnice D1: Prioritou je dokončení rekonstrukce a modernizace dálnice D1, která je páteří české silniční sítě a klíčovým spojením mezi Brnem a Prahou. Práce budou zahrnovat rozšíření kapacity dálnice, zlepšení bezpečnosti a modernizaci odpočívadel.
 • Dálnice D52: Urychlíme dostavbu dálnice D52, která propojuje Brno s Vídní. Tento projekt zahrnuje výstavbu nových úseků, modernizaci stávajících částí a zlepšení napojení na další dopravní uzly, čímž se zvýší průchodnost a bezpečnost této mezinárodní trasy.
 1. Koordinace rekonstrukcí
 • Silnice I/43 (Brněnská radiála): Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření této klíčové komunikace, která spojuje Brno s Blanskem a dále na sever. Zlepšíme plynulost dopravy a bezpečnost této frekventované trasy, která je často přetížena.
 • Rekonstrukce mostů a nadjezdů: Budeme se věnovat systematické obnově mostů a nadjezdů v celém kraji, které jsou v kritickém stavu. Například rekonstrukce mostu přes Svratku v Brně a dalších strategických přemostění zajistí bezpečnější a plynulejší provoz.
 1. Podpora veřejné dopravy
 • Modernizace železnic: Investujeme do modernizace železniční infrastruktury, včetně elektrifikace tratí a zlepšení kapacity hlavních koridorů. Prioritou bude modernizace železniční trati Brno – Přerov, která je klíčová pro rychlé a spolehlivé spojení mezi Jihomoravským a Olomouckým krajem.
 • Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK): Rozšíříme a zlepšíme integrovaný dopravní systém, který zahrnuje autobusy, trolejbusy, tramvaje a vlaky. Zavedeme nové linky a zlepšíme frekvenci stávajících spojů, zejména v odlehlejších oblastech kraje, aby byla veřejná doprava dostupnější pro všechny obyvatele. Zároveň nám chybí řidiči autobusů, je třeba zvýšit platy a přidat benefity pracovníkům ve veřejné dopravě.
 1. Trvale udržitelná mobilita
 • Precizace železniční dopravy: Namísto podpory elektromobility se zaměříme na precizaci železniční dopravy. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy budeme strategicky přesouvat dopravní zátěž na koleje, čímž snížíme přepravu po silnicích a přispějeme k ekologicky udržitelnému rozvoji kraje.
 • Daňová zátěž pro tranzitní dopravu: Budeme prosazovat vyšší daňovou zátěž pro tranzitní dopravu, což povzbudí využití železniční přepravy pro tranzitní a těžkou dopravu a sníží zátěž silniční infrastruktury.
 1. Finanční a legislativní podpora
 • Evropské a státní fondy: Aktivně budeme usilovat o získání finančních prostředků z evropských a státních fondů na realizaci dopravních projektů. Zajistíme transparentní a efektivní využití těchto prostředků pro maximální přínos kraje.
 • Legislativní úpravy a urychlení stavebního řízení: Prosadíme legislativní změny, které umožní rychlejší a efektivnější realizaci dopravních projektů. To zahrnuje zjednodušení administrativních procesů, urychlení povolovacího řízení pro stavby a rekonstrukce, a účinnější mechanismy vyvlastňování pozemků pro veřejně prospěšné stavby.
 1. Přizpůsobení územního plánu
 • Územní plánování: Ve spolupráci s místními samosprávami přizpůsobíme územní plány tak, aby umožnily rychlejší realizaci dopravních projektů. Identifikujeme a uvolníme klíčové pozemky pro výstavbu infrastruktury a vytvoříme rezervy pro budoucí rozvoj dopravních sítí.
 • Transparentní komunikace s veřejností: Zajistíme otevřený dialog s obyvateli kraje a dalšími zainteresovanými stranami, abychom minimalizovali konflikty a získali širokou podporu pro naše projekty.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru