Jindřich Kočí

Narodil jsem se v Českých Budějovicích roku 1973. Středoškolské vzdělání jsem ukončil maturitou s vyznamenáním na ÚSO elektrotechnické Hluboká nad Vltavou. Před téměř deseti lety jsem se rozhodl spoluzaložit vlastní elektromontážní společnost, kde působím jako stavbyvedoucí a vedoucí střediska. Jsem rovněž zástupcem Strany zdravého rozumu pro Jihočeský kraj.

Kladu důraz na rodinné hodnoty a obranu státu. Jsem šťastným manželem a otcem našeho syna. Právě proto je pro mne důležitá i bezpečnost Česka. Jako střelec u aktivních záloh ozbrojených sil ČR jsem dosáhl hodnosti desátníka. Aktivně se věnuji sportu karate jako trenér dětí a mladistvých a rozhodčí. Sport považuji za základ zdravého těla i ducha, proto celoročně provozuji kondiční i extrémní sporty. Jsem také pyšný na zlatou plaketu prof. Jánského, kterou jsem obdržel za pravidelné dárcovství krve u TO České Budějovice.

V nadcházejícím volebním období chci řešit především dopravní dostupnost, dostavbu dálnice a prosazení dálničního spojení Českých Budějovic s Plzní a Jindřichovým Hradcem (Brnem).

Náš program pro Jihočeský kraj 2016

1. Vize národní a sociální

 • Zřízení dobrovolných bezpečnostních hlídek podléhajících zástupci obce či Městské policii.
 • Ochrana státní hranice před ilegální migrací podporou armádních záloh na principu historické "Stráže obrany státu".
 • Zastavení multikulturních a asimilačních programů.
 • Podpora mladých rodin (výstavba rozjezdového bydlení) a porodnosti.
 • Zajištění důstojného prožití stáří seniorům (komunitní centra a domovy pro seniory)
 • Zřízení městských podniků služeb, zkvalitnění funkce veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Podpora spolků věnujících se propagaci českých kulturních tradic.

2. Vize kulturní a občansko správní

 • Zachování kulturně i historicky významných lokalit (otáčivé hlediště Český Krumlov, letní kino Háječek).
 • Podpora regionálních specifik (lidová řemesla, farmářské trhy, technické kulturní památky)
 • Zřízení občanských komisí (senátů) pro zásadní investice a soutěže o veřejné zakázky (vzor z anglosaského práva). Cíl: upřednostnit veřejný zájem před stavební a politickou lobby
 • Podpora obnovy vysoké úrovně zemědělské výroby, chovu a tzv. biofarem
 • Zachování (obnova) vlivu kraje ve strategických a prosperujících podnicích (Budvar, energie, vodohospodářství).
 • Podpora malých, středních podniků a zaměstnanosti

3. Vize pro vzdělanost a sport

 • Podpora středních odborných škol a řemeslných učilišť (modernizace a technická vybavenost škol).
 • Podpora obecných škol a komunitních center pro mládež (děti by neměly trávit volný čas na dlouhé cestě do školy a ze školy).
 • Podpora cyklosportu (doplnění a propojení cyklistických a cykloturistických tras)
 • Podpora nových sportovních odvětví a aktivit (pro rozvoj ne jen komerčně úspěšných sportů, veřejné sportovní akce).
 • Udržení historických klubů v kraji a pod jejich názvem (Motor Č.B., Dynamo Č.B., Jihostroj Č.B.).
 • Výstavba sportovních vícefunkčních hřišť a přírodních sportovních parků (za sportem nejdále do 1000 m).

4. Vize pro dopravu, ekologii a zdraví

 • Výstavba obchvatů obcí a měst, podpora úplného propojení dálnice Praha – České Budějovice – Linec (použít finanční prostředky z megalomanských a nepotřebných projektů okolo letiště Planá a říční dopravy).
 • Podpora rozvoje veřejné hromadné dopravy.
 • Stopstav výstavby komerčních projektů v centrech měst a obcí (volná prostranství využít pro vybudování přírodních parků, zahrad, dětských hřišt)
 • Z parku „Stromovka“  v Českých Budějovicích vybudovat vícefunkční osvětlený hlídaný (Městskou policií) přírodní park (dětská hřiště, posezení pro maminky s dětmi, zahrady, sportovní okruhy)
 • Zřízení „zelených“ imigračních karet pro kvalifikované zdravotnice a lékaře ze zemí EU (místo nesmyslného přijímání nekvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU).
 • Podpora lékařských středisek a ordinací i v menších obcích (aby každý občan měl v dosahu odpovídající lékařskou péči).

KOLALICE SE BUDE ZEJMÉNA PROGRAMOVĚ DRŽET TOHO, ŽE PODPORA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA MUSÍ PŘEDNOSTNĚ SMĚŘOVAT K NAŠIM OBČANŮM .

Naše programové body vycházejí ze tří hlavních zásad - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. K takovému systému nutné ochrany řadíme například zachování jedinečné lokality otáčivého hlediště v Českém Krumlově (tzv. Letní scény Jihočeského divadla v Českých Budějovicích).

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje jižní a západní část Jihočeského kraje. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - dostavby D3 na hranice.
 • Sestavování vyrovnaných rozpočtů.

Naše čtyřkoalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal Klusáček
Předsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Jindřich Kočí

Jindřich Kočí

43 let,  BEZPP

České Budějovice

Radek Žalud, DiS

Radek Žalud, DiS

31 let,  BEZPP

Lipí

Marek Špát

Marek Špát

45 let,  BEZPP

Český Krumlov

Ing. Miloš Benedikt

Ing. Miloš Benedikt

59 let,  BEZPP

Strakonice

Bc. Ivan Fabián, DiS.

Bc. Ivan Fabián, DiS.

58 let,  ČSNS2005

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Vladimír Karmazín

59 let,  BEZPP

Tábor

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Jarinová

51 let,  BEZPP

Týn nad Vltavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Markéta Dudyová

24 let,  BEZPP

Rudolfov

Obrázek člena nebyl nalezen

Hedvika Krupičková

38 let,  BEZPP

Bavorov

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Klapová, DiS.

43 let,  BEZPP

Planá nad Lužnicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Radka Blízková

37 let,  BEZPP

Písek

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Valešová

38 let,  BEZPP

Bechyně

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Holá

53 let,  BEZPP

Vodňany

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Nechoďdomová

50 let,  BEZPP

Nebahovy

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Vlasta Jelínková

49 let,  BEZPP

Ledenice

Obrázek člena nebyl nalezen

Milena Kolářová

37 let,  BEZPP

Tábor

Obrázek člena nebyl nalezen

Monika Horná

45 let,  BEZPP

Milevsko

Obrázek člena nebyl nalezen

Markéta Staňková

37 let,  BEZPP

Vimperk

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Hůrská

62 let,  BEZPP

Písek

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Bártová

53 let,  BEZPP

Čkyně

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Kozáková

40 let,  BEZPP

Horní Poříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Miloslava Vodová

51 let,  BEZPP

Strakonice

Obrázek člena nebyl nalezen

Michaela Vodová

28 let,  BEZPP

Strakonice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ilona Molkupová

52 let,  BEZPP

Písek

Obrázek člena nebyl nalezen

Petr Vojík

42 let,  BEZPP

Prachatice

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Fialová

44 let,  BEZPP

Jindřichův Hradec

Obrázek člena nebyl nalezen

Anna Tesková

41 let,  BEZPP

Čimelice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Šálek

52 let,  BEZPP

Jickovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ilona Fialová

46 let,  BEZPP

Horní Pěna

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Perzlová

32 let,  BEZPP

Lásenice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ludmila Šikýřová

63 let,  BEZPP

Jindřichův Hradec

Obrázek člena nebyl nalezen

Božena Foistová

70 let,  BEZPP

Český Krumlov

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Špátová

42 let,  BEZPP

Dolní Hořice

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Hrubá

43 let,  BEZPP

Sezimovo Ústí

Obrázek člena nebyl nalezen

Helena Tibitanzlová

48 let,  BEZPP

Tábor

Obrázek člena nebyl nalezen

Martina Hořejší

35 let,  BEZPP

Sezimovo Ústí

Obrázek člena nebyl nalezen

Libuše Obdržálková

30 let,  BEZPP

České Budějovice

František Stropek

František Stropek

84 let,  ČSNS

Veselí nad Lužnicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Martina Oušková

43 let,  BEZPP

Tábor

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdena Cardová

46 let,  BEZPP

Strakonice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Procházková

43 let,  BEZPP

Protivín

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru