Náš program pro Jihočeský kraj 2016

1. Vize národní a sociální

 • Zřízení dobrovolných bezpečnostních hlídek podléhajících zástupci obce či Městské policii.
 • Ochrana státní hranice před ilegální migrací podporou armádních záloh na principu historické "Stráže obrany státu".
 • Zastavení multikulturních a asimilačních programů.
 • Podpora mladých rodin (výstavba rozjezdového bydlení) a porodnosti.
 • Zajištění důstojného prožití stáří seniorům (komunitní centra a domovy pro seniory)
 • Zřízení městských podniků služeb, zkvalitnění funkce veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Podpora spolků věnujících se propagaci českých kulturních tradic.

2. Vize kulturní a občansko správní

 • Zachování kulturně i historicky významných lokalit (otáčivé hlediště Český Krumlov, letní kino Háječek).
 • Podpora regionálních specifik (lidová řemesla, farmářské trhy, technické kulturní památky)
 • Zřízení občanských komisí (senátů) pro zásadní investice a soutěže o veřejné zakázky (vzor z anglosaského práva). Cíl: upřednostnit veřejný zájem před stavební a politickou lobby
 • Podpora obnovy vysoké úrovně zemědělské výroby, chovu a tzv. biofarem
 • Zachování (obnova) vlivu kraje ve strategických a prosperujících podnicích (Budvar, energie, vodohospodářství).
 • Podpora malých, středních podniků a zaměstnanosti

3. Vize pro vzdělanost a sport

 • Podpora středních odborných škol a řemeslných učilišť (modernizace a technická vybavenost škol).
 • Podpora obecných škol a komunitních center pro mládež (děti by neměly trávit volný čas na dlouhé cestě do školy a ze školy).
 • Podpora cyklosportu (doplnění a propojení cyklistických a cykloturistických tras)
 • Podpora nových sportovních odvětví a aktivit (pro rozvoj ne jen komerčně úspěšných sportů, veřejné sportovní akce).
 • Udržení historických klubů v kraji a pod jejich názvem (Motor Č.B., Dynamo Č.B., Jihostroj Č.B.).
 • Výstavba sportovních vícefunkčních hřišť a přírodních sportovních parků (za sportem nejdále do 1000 m).

4. Vize pro dopravu, ekologii a zdraví

 • Výstavba obchvatů obcí a měst, podpora úplného propojení dálnice Praha – České Budějovice – Linec (použít finanční prostředky z megalomanských a nepotřebných projektů okolo letiště Planá a říční dopravy).
 • Podpora rozvoje veřejné hromadné dopravy.
 • Stopstav výstavby komerčních projektů v centrech měst a obcí (volná prostranství využít pro vybudování přírodních parků, zahrad, dětských hřišt)
 • Z parku „Stromovka“  v Českých Budějovicích vybudovat vícefunkční osvětlený hlídaný (Městskou policií) přírodní park (dětská hřiště, posezení pro maminky s dětmi, zahrady, sportovní okruhy)
 • Zřízení „zelených“ imigračních karet pro kvalifikované zdravotnice a lékaře ze zemí EU (místo nesmyslného přijímání nekvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU).
 • Podpora lékařských středisek a ordinací i v menších obcích (aby každý občan měl v dosahu odpovídající lékařskou péči).

KOLALICE SE BUDE ZEJMÉNA PROGRAMOVĚ DRŽET TOHO, ŽE PODPORA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA MUSÍ PŘEDNOSTNĚ SMĚŘOVAT K NAŠIM OBČANŮM .

Naše programové body vycházejí ze tří hlavních zásad - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. K takovému systému nutné ochrany řadíme například zachování jedinečné lokality otáčivého hlediště v Českém Krumlově (tzv. Letní scény Jihočeského divadla v Českých Budějovicích).

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje jižní a západní část Jihočeského kraje. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - dostavby D3 na hranice.
 • Sestavování vyrovnaných rozpočtů.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru